Algemene voorwaarden

0. Enkele begrippen.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden

ITrade Services BVBA: De naamloze vennootschap ITrade Services BVBA gevestigd te Evergem, België.

De Klant: Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie ITrade Services BVBA een Overeenkomst aangaat of is aangegaan. Overeenkomst: Een contract tussen ITrade Services BVBA en de Klant waarin de dienst(en) die ITrade Services BVBA levert aan de Klant is opgenomen.

Diensten: De diensten waarvan levering met de Klant is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: registreren van domeinnamen, opmaken website/span>; beheren van servers van ITrade Services BVBA waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst;

 Programmatuur: Door ITrade Services BVBA ontwikkelde en/of ten dienste gestelde scripts, programma´s die deel uitmaken van het aangeboden dienstenpakket.

 

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van ITrade Services BVBA en elke rechtsbetrekking tussen ITrade Services BVBA en de Klant.
Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met ITrade Services BVBA schriftelijk tot stand zijn gekomen en door ITrade Services BVBA als zodanig zijn aanvaard.

In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

ITrade Services BVBA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina´s van ITrade Services BVBA. Indien de Klant wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.


2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

Alle door ITrade Services BVBA gedane offertes zijn vrijblijvend. ITrade Services BVBA heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens.
De Overeenkomst komt tot stand bij betaling door de Klant van een factuur die betrekking (geheel/gedeeltelijk) heeft op deze Overeenkomst. Bij betaling verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die ITrade Services BVBA aan de Klant levert kan ITrade Services BVBA haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen. Indien er geen ondertekende schriftelijke versie van de Overeenkomst bestaat, geld(t)(en) de vermeldingen op de factu(u)r(en) die betrekking hebben op de Overeenkomst en door de Klant betaald worden.

3. De Overeenkomst

a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van ITrade Services BVBA aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Klant of door ITrade Services BVBA zoals omschreven in artikel 3b.
b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Klant dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. ITrade Services BVBA heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Klant kan schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Indien de Klant gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de diensten, heeft ITrade Services BVBA het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten.
c. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Klant overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Klant, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. De klant ontvangt een factuur met het verschil tussen het reeds betaalde bedrag en het nieuwe totaalbedrag van de overeengekomen diensten voor de de resterende termijn van de overeenkomst.
d. Meerwerk/extra kosten
Indien ITrade Services BVBA ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
 

4. Prijs

Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van ITrade Services BVBA worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst.
Door de Klant betaalde vergoedingen zien slechts op door ITrade Services BVBA verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Klant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van ITrade Services BVBA of transport van informatie tussen het systeem van ITrade Services BVBA en de Klant.
Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders aangeduid.

5. Betaling

Facturen dienen door de Klant te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde datum. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door ITrade Services BVBA geleden en te lijden schade. Indien ITrade Services BVBA tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan op 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 en vermeerderd met verwijlintresten van 12%, voor rekening van de Klant. Verwijlintresten zijn verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.
Betalingen dienen door de Klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Klant op verrekening met een vordering op ITrade Services BVBA is uitgesloten.
Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Zolang de Klant geen volledige betaling heeft verricht, zijn de gepresteerde diensten eigendom van ITrade Services BVBA NV en kan deze de diensten tijdelijk schorsen. Dit is van toepassing op het aanbieden van domeinnamen en het aanbieden van webhosting en het operationeel houden van ontwikkelde websites. Tot zolang de betaling uitblijft kan de Klant geen gebruik maken van de diensten van ITrade Services BVBA en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van ITrade Services BVBA NV, zulks ongeacht de rechten welke de Klant op deze domeinnaam of website zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. ITrade Services BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Klant van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Levering/levertijd

Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Klant zal ITrade Services BVBA zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Klant bij aanvang van de Overeenkomst menen dat vanwege ITrade Services BVBA geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Klant ITrade Services BVBA in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan ITrade Services BVBA zijn toe te rekenen, dan is de Klant uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten. ITrade Services BVBA is eveneens gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) ITrade Services BVBA aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten, al dan niet door de Klant 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd (zie Overmacht). ITrade Services BVBA kan de Klant nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken.

7. Verplichtingen van ITrade Services BVBA

Aan de zijde van ITrade Services BVBA bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Klant te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
ITrade Services BVBA draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. ITrade Services BVBA kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met ITrade Services BVBA en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer ITrade Services BVBA van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).

8. Verplichtingen van de Klant

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om ITrade Services BVBA in staat te stellen de diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site. De Klant verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van ITrade Services BVBA, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van ITrade Services BVBA en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van ITrade Services BVBA zouden kunnen hinderen. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Klant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, porno in het algemeen, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
Voor schade aan ITrade Services BVBA of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Klant aansprakelijk.
ITrade Services BVBA behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van ITrade Services BVBA alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. ITrade Services BVBA mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem. ITrade Services BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van ITrade Services BVBA buiten gebruik te stellen wanneer de Klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
ITrade Services BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart ITrade Services BVBA tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Het is de Klant niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij ITrade Services BVBA daaraan voorafgaand toestemming aan heeft gegeven. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van ITrade Services BVBA gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
De klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de klant. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden ITrade Services BVBA daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen.

9. Persoonsgegevens

De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die ITrade Services BVBA aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van ITrade Services BVBA zijn opgeslagen.
ITrade Services BVBA kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van ITrade Services BVBA en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

Aan de Klant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Klant gaat akkoord met de voorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
De Klant onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
Het is de Klant niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of ip-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties (DNS.be, Internic). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of ip-adressen. ITrade Services BVBA vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief/e-mail/fax van ITrade Services BVBA, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart ITrade Services BVBA tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam ITrade Services BVBA geen bemiddeling heeft verleend.

12. Beheer van de systemen van ITrade Services BVBA

ITrade Services BVBA is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
ITrade Services BVBA is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de diensten.
ITrade Services BVBA is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

13. Ontbinding

ITrade Services BVBA is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Klant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan. ITrade Services BVBA heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant in staat van faillissement wordt gesteld, in opschorting van betaling verkeert, faillissement dan wel een gerechterlijk akkoord heeft aangevraagd, er sprake is van beslaglegging of indien hij de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. ITrade Services BVBA kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Klant ongedaan maken. Terzake aanvaardt ITrade Services BVBA geen enkele aansprakelijkheid.

14. Overmacht

In geval van overmacht kan de Klant ITrade Services BVBA nooit op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien ITrade Services BVBA niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. Indien door overmacht ITrade Services BVBA langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

15. Limitering van Aansprakelijkheid

Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door ITrade Services BVBA van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
ITrade Services BVBA is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant nooit aansprakelijk voor door de Klant geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Klant is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
ITrade Services BVBA´s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Klant voor geleverde diensten aan ITrade Services BVBA betaalde bedragen.
Schade waarvoor ITrade Services BVBA op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan ITrade Services BVBA te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
ITrade Services BVBA is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Klant op haar systemen worden geplaatst.
ITrade Services BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van ITrade Services BVBA. De Klant vrijwaart ITrade Services BVBA tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van ITrade Services BVBA en/of het Internet door de Klant.

16. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens ITrade Services BVBA NV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

Mocht de Klant een klacht hebben jegens ITrade Services BVBA dan dient de Klant deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk of via electronische weg aan ITrade Services BVBA voor te leggen en ITrade Services BVBA in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.
Alle Overeenkomsten die ITrade Services BVBA sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

18. Slotbepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
De Klant is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ITrade Services BVBA, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
De Klant verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door ITrade Services BVBA van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover ITrade Services BVBA nakoming van de Overeenkomst met de Klant garandeert.
Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ITrade Services BVBA eerst van kracht worden nadat ITrade Services BVBA daarvan schriftelijk door Klant in kennis is gesteld.
De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan ITrade Services BVBA. De Klant kiest in haar relatie tot ITrade Services BVBA uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Klant aan ITrade Services BVBA schriftelijk opgegeven adres.
De Klant dient ingeval van een mogelijk faillissement, opschorting van betaling of gerechterlijk akkoord ITrade Services BVBA hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van ITrade Services BVBA (http://www.ITrade Services BVBA.be) en vandaar op te halen.

 

hardware bestellingen

1. HARDWARE

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of en dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopsvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopsvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. LEVERINGSTERMIJN.

De levertermijn wordt slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zijn aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

3. PRIJZEN.

a)Voor alle bestellingen worden de op de dag van de levering de voor de goederen geldende prijzen aangerekend. b)Voor aangetekende, rembours- en expresszendingen worden extra kosten in rekening gebracht. c)Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijk tarief.

4. OVERMACHT.

De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. VERVOER.

Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de verkoper. ITrade Services BVBA zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen.

6. BETALING

a)Onze facturen voor levering der goederen en diensten zijn contant betaalbaar via overschrijving. b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door ITrade Services BVBA aangegeven wijze. c) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen. d) Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is ITrade Services BVBA gerechtigd een forfaitaire extra van 15% te vragen met een minimum van € 50. De gerechtelijke rente en eventuele procedurekosten van deze verhoging niet inbegrepen.

e) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwt. f) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van betaling, de boete, en de bevoegdheid.

7. TERUGZENDING OF RUILING

Verkochte goederen worden niet meer omgeruild of terug genomen, tenzij deze onder de garantie voorwaarden vallen. De garantie periode is steeds uitdrukkelijk vermeld.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a)De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van ITrade Services BVBA totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad. b) Vóór de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszin hierover te beschikken. c) Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

9. RISICO OVERGANG

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op het ogenblik van de verkoop.

10. AANSPRAKELIJKHEID I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN

a)Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. B) Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden.
 

11. WANPRESTATIE

a)Uitvoering van de overeenkomst geschiedt pas na betaling van het vereist voorschot. Daarenboven behouden wij ons het recht om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst betaling te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte, alsmede waarborg te eisen goed nakomen de overeenkomst. Indien de afnemer deze voorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om, onverminderd onze overige rechten, het recht om verdere uitvoering van de overeenkomst met onze afnemer op te schorten, hetzij de overeenkomsten met onze afnemer te beëindigen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder beroep te doen op de Rechtbank. b) Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belope van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd, hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

12. VERZAKING

Verkochte goederen worden niet teruggenomen.

13. GESCHILLEN

Bij geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van arrondissement Gent bevoegd.

 


myMailMarket logo
Verstuur gepersonaliseerde e-marketing campagnes en evalueer de respons op uw campagnes met ons eigen myMailMarket product!
Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang elke maand de laatste nieuwtjes en onze promotie van de maand!
Email adres: